Oppimisen tuki Kannistossa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestäminen


Perusopetuksessa järjestettävän tuen taso määrittyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja se voi oppilaan tarpeen mukaan olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Tällöin keskiössä ovat oppilaille ominaiset oppimistavat, työskentelyn rytmi, erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi huomioidaan itsetuntoon ja motivaatioon liittyvät tarpeet. Opetusta voidaan eriyttää opiskelun laajuuden, syvyyden, etenemisnopeuden ja opiskelutapojen vaihtelulla.


Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, erilaiset joustavat opetusjärjestelyt ja koulunkäyntiavustajapalvelut sekä erilaiset oppilashuollon palvelut.


Tukitoimet toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.


Kanniston koulun tuen järjestelyt kuvataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.


Tukiopetus


Tukiopetukselle varataan vuosittain tuntikiintiö, jonka suuruus riippuu kunkin kouluvuoden resursseista. Tukiopetus voi olla yksilöllistä, ryhmässä tapahtuvaa tai se voidaan toteuttaa palkkiopetuksena. Tukiopetusta voivat antaa oman luokanopettajan lisäksi myös muut opettajat. Tukiopetukseen oppilas voi tulla omasta, huoltajan, opettajan tai oppilashuollon työntekijän aloitteesta.


Koulussamme on myös koulunkäyntiavustajien ohjaama läksykerho, johon oppilaat osoitetaan tarpeen mukaan. Koulunkäyntiavustajien kirjastotunnilla kuka tahansa koulun oppilaista voi saada ohjausta läksyjen teossa.


Tarvittaessa oppilas voi tehdä kokeensa erityisopettajan tai avustajan kanssa erillisessä tilassa tai saada jatkoaikaa tehtävien tekemiseen.


Erityisopetus


Yleisen ja tehostetun tuen oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokissa luokanopettajan johdolla ja laaja-alaisen erityisopettajan tukemana. Erityisopettajien ja luokanopettajien havainnoinnin, kaikille koulun oppilaille pidettävien seulojen ja testien, pedagogisten arvioiden, oppimissuunnitelmien sekä yleisen arvioinnin yhteydessä ilmenneiden seikkojen perusteella osa oppilaista saa tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta.


Myös erityisen tuen oppilaat ovat oikeutettuja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Mahdolliset tutkimustulokset ja suositukset sekä pedagogisten selvitysten perusteella tehdyt henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat ohjaavat tällöin opetukseen ohjautumista ja toteuttamistapaa.


Laaja-alaiset erityisopettajat työskentelevät yhdessä luokanopettajien kanssa samanaikaisopettajina tai palkkiryhmän opettajana. He voivat antaa myös pienryhmä- tai yksilöopetusta. Erityisopettaja antaa mahdollisuuksien ja resurssien mukaan myös puheopetusta.


Luokkamuotoinen erityisopetus


Kanniston koulussa toimii joustava pienryhmä luokilla 1.-3. Pienryhmän opettajana on erityisluokanopettaja. Jokaisella pienryhmän oppilaalla on nimetty kotiluokka yleisopetuksessa. Oppilas opiskelee joustavasti sekä yleisopetuksen ryhmässä että pienryhmässä. Oppilaan opetusjärjestelyistä vastaa erityisluokanopettaja ja hän tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien ja kotiluokan opettajan kanssa. Erityisen tuen oppilas voi opiskella myös kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Tällöin tarvittavat tukimuodot suunnitellaan erityisluokanopettajan, luokanopettajan kanssa ja tarvittaessa laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyönä.


Luokkien 4.-6. erityisen tuen oppilaat opiskelevat kotiluokissaan yleisopetuksessa. Luokanopettajan tukena on inklusiivinen erityisluokanopettaja, joka jakaa resurssinsa niiden luokkien kesken, joilla on erityisen tuen oppilaita. Luokanopettaja huolehtii opetuksen eriyttämisestä. Opetusta suunnitellaan yhteistyössä luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja tarvittaessa laaja-alaisen erityisopettajan kanssa.


Erityisluokanopettaja voi toimia kotiluokissa samanaikaisopettajana tai opettaa luokasta tai luokkatasosta muodostetun pienemmän ryhmän oppilaita. Erityisluokanopettaja vastaa erityisen tuen oppilaiden pedagogisista asiakirjoista ja tuen toteutumisesta.Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram