OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNTI KANNISTOSSA

Vantaalla oppilaat saavat tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen ensisijaisesti osoitteen mukaisessa lähikoulussaan. Kanniston koulussa järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja oikea-aikaisesti aloitetut tukitoimet ovat ratkaisevia oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.


Koulussa rakennamme jatkuvasti toimintakulttuuria ja kehitämme nivelvaiheyhteistyötä. Erityisesti keskitymme hyvään työilmapiiriin sekä avoimen ja ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin. Hyvinvoiva ja työstään innostunut työyhteisö vaikuttaa myönteisesti koko kouluyhteisöön ja oppilaiden kautta myös koteihin.


Kielten opetus


Kanniston koulussa on jo usean vuoden ajan toteutunut kaksi vapaaehtoisen kielen ryhmää neljänneltä vuosiluokalta alkaen. Tällä hetkellä koulussa opiskellaan vapaaehtoisina kielinä ruotsia 5. ja 6. luokalla, saksaa 4., 5. ja 6. luokalla ja ranskaa 4. luokalla. Venäjänryhmä ei valitettavasti ole koskaan toteutunut. Syksystä 2016 alkaen on mahdollista valita myös espanjan kieli.


Joustavat opetusryhmät


Kanniston koulussa käytetään eri tavoin ja jokaisella luokka-asteella käyttämään mahdollisimman paljon erilaisia joustavien opetusjärjestelyjen ratkaisuja, esimerkiksi palkkitunteja.


Palkkitunneilla oppilaat jaetaan oppimistavan tai tuen tarpeen mukaisiin ryhmiin yli luokkarajojen. Ryhmityksiä voidaan muokata tilanteen ja tarpeen mukaan esimerkiksi jaksoittain tai useammin. Palkeissa on lisäresurssina avustaja, erityisopettaja tai erityisluokanopettaja.


Kanniston koulussa osa äidinkielen tunneista palkitetaan 1. luokan aikana ja matematiikan tunnit on palkitettu kaikilla luokka-asteilla vuosiluokilla 2-6. Palkeissa voivat olla mukana myös erityisluokkien oppilaat. Palkittaminen edistää oppiaineksen eriyttämistä mutta myös eri luokkien yhteistyötä ja kaikkien oppilaiden integroitumista kouluyhteisöön.


Rohkaisemme opettajia työpari-, tiimi- ja samanaikaisopettajuuteen kaikessa koulutyössä.


Joustava alku (1.lk)


Laaja-alainen erityisopettaja tutustuu 1. luokan oppilaisiin eskarikevään aikana. Tutustumiskäyntien, EsKo-tiedonsiirtojen sekä mahdollisten vanhempien tapaamisten perusteella oppilaat jaetaan ns. reppuryhmiin. Joustavan alun aikana osa oppitunneista on palkitettu koskemaan koko ikäluokkaa ja tällöin oppilaat opiskelevat vaihtelevissa ryhmissä oman luokkatason opettajien sekä laaja-alaisen erityisopettajan johdolla.


Oppilaantuntemuksen kasvaessa tehdään lopullinen luokkajako yhdessä YHR-ryhmän kanssa syyskuun loppuun mennessä. Joustavan alun tavoitteena on muodostaa mahdollisimman toimivat ja tasaiset ryhmät ja saavuttaa hyvä työrauha kaikissa opetusryhmissä. Joissakin tapauksissa se voi myös tarkoittaa sitä, että kaverukset opiskelevat pääsääntöisesti eri luokissa. Koulunkäyntiavustajat ovat joustavan alun ajan ensisijaisesti ekaluokkalaisten mukana.

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram