Samarbete mellan hem och skola

Skolan ska stödja hemmets fostrande uppgift genom att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om elevens skolgång och utveckling. Skolan ställer målen tillsammans med eleven, hemmet hjälper och stöder eleven i processen. Det är viktigt och välkommet att föräldrarna visar intresse för elevernas skolarbete, hjälper dem med tidsplanering och med läxläsning. Vid utvärderingssamtalet i februari går läraren igenom med föräldern hur de kan stöda eleven i lärprocessen. Information om läxor och prov finns på Wilma.

Det mest centrala verktyget för kommunikation mellan hem och skola är Wilma. Med hjälp av programmet kan du följa med ditt barns skolgång samt vara i kontakt med lärare och övrig personal. Du kan också gärna ringa lärarrummet. Andra bra sätt att bekanta sig med lärarna och skolans verksamhet är genom att delta i utvärderingssamtal, föräldrakvällar och samarbetsdagar mellan hem och skola.

‍Hem och skola föreningen skapar nätverk bland föräldrarna och stärker gemenskapen, samt stödjer skolans arbete.

Helsinge Hem och skolas styrelse, verksamhetsåret 2021-2022

  • Ordförande Lena Helenius
  • viceordförande Fredrik Zilliacus
  • sekreterare Jani Kiviaho
  • kassör Matias Sandström
  • medlemmar: Annika Aalto, Mikael Hägglund, Ulrika Laxström, Anna Schildt, Anna-Lena Saarinen, Lars Sundahl, Camilla Simonen
  • lärarrepresentanter: Anna-Maria Manninen och Kristian Malvet

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram