Olycksfall

Försäkring

Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor.

Försäkringen täcker skolresor endast om eleven går hem direkt efter skoldagen.

Olycksfall

Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antingen till Vanda stads hälsocentral eller i allvarligare fall till direkt till ett sjukhus. Vid tandolyckor sänds eleven direkt till Vanda stads tandkliniker.

Omedelbara kostnader som vård av olycksfall medför, som t.ex. läkararvoden och vård- och sjukhuskostnader ersätts av Vanda stads försäkring. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eller under skolresan eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig. Familjens egna försäkringar kan därför inte heller användas för att ersätta kostnadsskillnader mellan allmän och privat sjukvård.

Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med en olycka ersätts inte. Kläder som har klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Glasögon som gått sönder i samband med en olycka ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök.

För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som undertecknas av vårdnadshavaren och skolans representant, och därefter sänds till bildningsverket. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Olycksfallsanmälningsblanketten och tilläggsuppgifter fås från skolan eller på Internetadressen www.vanda.fi/svenska under länken e-tjänster.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram