Välkommen till åk 7

Anmälning till Helsinge skola

sker genom att fylla i blanketten "Anmälan till Helsinge skola". Läraren i åk 6 brukar samla in denna. Svenska sektionen besluter hur många elevplatser det finns inkommande läsår i åk 7. Alla elever bosatta i Vanda, Hyvinge, Tusby, Kervo och Nurmijärvi är garanterad en skolplats. Om det efter detta finns plats för elever från andra kommuner kan de antas. Elever från andra kommuner än Vanda, Hyvinge, Tusby, Kervo och Nurmijärvi fyller dessutom i blanketten "Ansökan om studieplats för utsocknes elev".

ANMÄLAN TILL HELSINGE SKOLA (blanketten)

ansokan_om_studieplats_for_utsocknes_elev.pdf

Viktiga datum för den som börjar i högstadiet

Infomöte för blivande sjundeklassister och deras föräldrar ordnas 30.1.2019 kl 18-20. Info om musikklassansökan kl 17.30-18.00.

Fredag 8.2.2019 inlämning av anmälningsblanketten: (Vandaelever och elever från avtalskommuner lämnar in anmälningsblanketten till sin klasslärare, elever från övriga kommuner lämnar in sin ansökan till Helsinge skola.)

Besöksdag för blivande sjundeklassister ordnas ti 7.5.2019 kl. 8.30-12.

STUDIERNA I HÖGSTADIET – självständiga studier och nya kompisar

Det sker många ändringar i skolarbetet när eleven börjar i sjunde klass. Eleven har inte längre en "egen" klasslärare utan flera ämneslärare har hand om undervisningen. En av ämneslärarna är elevens klassföreståndare, som sköter både klassens ärenden och kontakten med vårdnadshavarna.

I åk 7-9 studerar eleverna följande ämnen:

 • Svenska och litteratur
 • A1-språk, finska
 • A2-språk, engelska
 • Matematik
 • Biologi och geografi
 • Fysik och kemi
 • Hälsokunskap
 • Religion eller livsåskådningskunskap
 • Historia och samhällslära
 • Musik, bildkonst, slöjd, gymnastik, huslig ekonomi

Dessutom har alla elever elevhandledning och tillvalsämnen.

Religion/Livsåskådning

 • De elever som hör till den evangelisk-lutherska församlingen väljer evangelisk-luthersk religionsundervisning.
 • Elever som inte hör till något trossamfund väljer antingen evangelisk-luthersk religionsundervisning eller livsåskådning.
 • Elever som hör till andra trossamfund (t.ex. ortodox, katolsk eller muslimsk trossamfund) kan välja evangelisk-luthersk religionsundervisning, livsåskådning eller undervisning enligt läroplanen i den egna trossamfundets religion förutsatt att det finns minst tre elever som önskar det.


Finska

De flesta elever i vår skola kommer från tvåspråkiga hem och läser då modersmålsinriktad finska (mofi) som inte är samma som "äidinkieli" i finska skolor. Elever som inte pratar finska som hemspråk eller har en naturlig kontakt med finska i sin närmiljö brukar studera finska enligt läroplanen i traditionellt undervisad finska (trafi). I små skolor ordnas ibland inte "trafi-finska", och då bör man tänka efter vid övergången till åk 7 vilken inriktning som är den rätta för eleven.

B2-språk

I Helsinge skola kan man studera franska och tyska som valfria ämnen. Valet görs inför åk 7 då studierna inleds. Ett nytt främmande språk kräver läxläsning och engagemang och rekommenderas inte för elever med språkliga svårigheter. De elever som läser B2-språk väljer som sitt andra tillvalsämne inför åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne (musik, bildkonst, slöjd eller huslig ekonomi).

Fördjupade studier

Man kan välja mellan fördjupade studier antingen i musik eller gymnastik om man har dessa som specialintresse.

 • Fördjupade musikstudier

Elever som har inlett fördjupade musikstudier kan fortsätta med dessa i åk 7-9. Även andra elever kan ansöka till studier i fördjupad musik, förutsatt att de har de kunskaper som studierna förutsätter. Nya elever kallas till ett lämplighetstest inom februari. Ifall man går på musikklassen kan man inte välja ett annat konst- och färdighetsämne (bildkonst, huslig ekonomi, textil- eller tekniskslöjd) som tillval i åk 8-9. Info om musikstudierna ges i samband med infomötet kl 17.30 onsdagen 30.1.2019.

 • Fördjupade gymnastikstudier

Fördjupade studier i gymnastik hör till huvudstadsregionens idrottsakademi (URHEA). Studierna stöder kombinationen av studier och idrott hos målinriktade och motiverade ungdomar. Till Urhea antas elever som utövar aktivt och målmedvetet sport. Alla elever och deras vårdnadshavare interjuvas av skolan innan antagningen. I åk 8 och 9 erbjuder skolan en urhea kurs, vars innehåll och läroplan är utvecklad i samarbete med huvudstadsregionens Idrotts Akademi (urhea). Vid anmälan till Helsinge skola meddelar eleven att hen söker till URHEA, själva ansökan görs elektroniskt HÄR. Man bör välja träningsställe så att man hinner från skolan också på onsdagar då dagen avslutas kl 14.30, dvs man kan delta i en lagspecifik träning som ordnas av en annan förening än den man annars spelar i.

Smågruppsundervisning

Smågruppsundervisning ordnas i åk 7-9 i vissa ämnen. Eleverna studerar enligt allmän eller anpassad läroplan. Ämnen undervisas i mindre grupp av specialklasslärare eller ämneslärare. Ifall ni vill ansöka om plats i smågrupp, diskutera med klassläraren och specialläraren i er skola och kryssa i det alternativet på anmälningsblanketten. En plats i smågruppsundervisning förutsätter att det finns ett utlåtanden om inlärningssvårigheter.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mutka,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram