Specialundervisning

Stödundervisning ges i förstahand av ämneslärare. Den kan ges till en elev som bli vit efter i undervisningen, t.ex. på grund av sjukdom, men också i förebyggande syfte för att stöda skolgången. Vissa elever kan behöva arrangemang kring provskrivning, t.ex. längre tid eller muntlig komplettering eller ljudböcker. Specialundervisning på deltid innebär oftast att specialläraren är med på lektionen som extra resurs. Smågruppsundervisning ordnas i några ämnen och innebär att eleven oftast undervisas och bedöms av specialklassläraren. Övriga flexibla arrangemang kan också komma i fråga. Ingen stödform är låst utan ändras vid behov.

Smågruppsundervisning

I årskurs 7-9 i Helsinge skola ordnas smågruppsundervisning i matematik, engelska, historia, fysik och kemi. Vid anmälan till åk 7 ansöker man om studieplats i smågruppsundervisningen, men kan justeras vid behov.

Flexibelgrundläggande undervisning (Flexen)

Det finns också en flexibelgrundläggande undervisningsgrupp för åk 8-9 (flexen). Till flexen ansöker man under vårterminen. Ur de ungas synvinkel är målet att:

  • på förhand motverka sjunkande studiemotivation och i ett tidigt skede ingripa i problem
  • ge de unga erfarenheter av studieformer som betonar praktiskt arbete och introducera dem också i arbetslivet.
  • att de ungas livskompetens utvecklas.
  • stöda de unga att slutföra grundskolan, genom individuellt stöd göra det möjligt för dem att övergå till utbildning på andra stadiet och tillförsäkra dem en studieplats inom fortsatta studier

Utbildningsarrangemangen skiljer sig från traditionell utbildning. En del av utbildningen ges i skolan och en del på arbetsplatser eller i andra inlärningsmiljöer i form av handledda studier. Lägerskolor, studie- och arbetsplatsbesök och dyl. är också aktuella. Stoffet i läroplanen formas till inlärningsuppgifter i skolan och på arbetsplatserna. De anpassas skilt för varje elev, men man följer den allmänna läroplanen.

Eleven skall ha fyllt 14 år det året de söker till flex klassen. Ansökningar med elevens egen motivering skickas till Helsinge skola. Nya elever kallas på intervju med vårdnadshavaren i april och besluten ges i maj. Ansökningsblanketten finns på skolans hemsida: www.helsinge.fi, blanketter. Elever som vill fortsätta studera i flex klassen lämnar in endast ansökningsblanketten.

Mera information:
specialklasslärare Teresa Vuorensola-Perkiö (@helsinge.fi),
handledare Jan ”Sege” Lindqvist (@helsinge.fi)

Ansökningarna skickas till:
Helsinge skola
Marielle Mursu
Övitsbölevägen 3
01510 VANDA

flex_ansokan_helsinge.pdf

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram