Fokusklass

Fokusklassen

Fokusklassen är en specialklass för elever i årskurs 7-9 som är i behov av krävande särskilt stöd. I klassen jobbar en liten grupp elever tillsammans med en speciallärare och en specialungdomsledare.

I högstadiet erbjuds eleverna fler valfria ämnen och ett större ansvar för sin egen skolvardag. Valfriheten och ansvaret ställer höga krav på de exekutiva färdigheterna och självreglering. Istället för att ha en eller några lärare har eleverna i högstadiet många olika ämneslärare, vilket i sin tur ställer nya krav på förmågan att kunna planera sin tid, samarbeta och organisera sin vardag. Under högstadietiden förväntas eleverna också allt mer självständigt ställa upp mål och planera, utföra och utvärdera sitt arbete. Elever med neuropsykiatriska svårigheter, med utmaningar inom självreglering och med nedsatta exekutiva funktioner behöver ofta extra stöd för att klara av de sista åren i den grundläggande utbildningen.

För att stöda dessa elevers skolgång betonar vi i Fokusklassen förmågan till självreglering, samt exekutiva och sociala färdigheter. Det betyder att vi jobbar med planering och målformulering, organisation av det egna arbetet, flexibilitet och uppmärksamhet.

Det övergripande målet är att utveckla elevernas färdigheter att jobba med uppgifter i skolan. Det i sin tur stödjer en positiv självbild och elevens skolmotivation och därmed också viljan att lösa uppgifter och att jobba med skolarbete. Men lika viktiga mål för oss är också att stöda elevens förmåga till socialt samspel, elevens självbild och känsla av tillhörighet.

Eleverna i Fokusklassen läser konst- och färdighetsämnen samt tillvalsämnen integrerat, beroende på elevens individuella förutsättningar.

Det har i forskning (se tex Jensen 2017; Klenberg & al 2019) visat sig att svårigheterna med exekutiva färdigheter minskar i en strukturerad miljö. Fasta rutiner, arbetsuppgifter som är uppdelade och instruktioner för ett steg i taget, kan därför förbättra elevernas möjligheter att klara av skolan och allt vad det innebär. Samtidigt minskar vi grogrunden för oönskat beteende i klassrummet.

Andra gemensamma nämnare för ett lyckat stöd i skolan är tydliga beteendeförväntningar och instruktioner samt att förväntningarna och instruktionerna lärs ut på praktisk nivå genom att skolans personal fungerar som förebilder. Omedelbar återkoppling som främst fokuserar på lyckade situationer är i betydande roll för ett lyckat skolstöd. De mest undersökta stödformerna har en sak gemensam: målet är att anpassa elevens omgivning.

Vårt arbetssätt i Fokusklassen i Helsinge skola tillåter det stöd eleven behöver i fråga om

 • dagsstrukturer (schematekniska lösningar, tidsanvändning, planering och förutsägbarhet), personal (fler vuxna per elev, litet ombyte av vuxna kring eleven, rätt mängd stöd)
 • utrymmen (egen klar plats, eget klassutrymme, möjlighet till lugn, tydliga strukturer)
 • samarbete (gemensamma mål, tillhörighet, tid för diskussioner, positiv kontakt, mångprofessionellt samarbete)

Våra grundprinciper

 • vi behöver förstå eleverna och deras individuella behov innan vi kan ge rätt stöd
 • vi kräver inte att eleverna ska misslyckas för att få stöd
 • vi kompenserar för nedsatta funktioner - inte en diagnos
 • vi kompenserar inte bara i undervisningen utan i all verksamhet i skolan
 • inkludering är något vi gör varje dag, eftersom alla är en viktigt del av helheten i Helsinge

Forskning

 • Carlsson-Kendall, G. 2016 Elever med neuropsykiatriska svårigheter. Vad vi gör och varför? Studentlitteratur: Lund.
 • Jensen, L. 2017 Inkluderingskompetens vid ADHD och autism. Bemyrails publishing.
 • Klenberg, L., Närhi, V., Husberg, H., Slama, S. & Määttä, S. 2019 Självreglering och exekutiva färdigheter. Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan. NMI Utvärderings- , undervisnings- och träningsmaterial. Kummi19.
 • Paananen, M., Heinonen, J., Knoll, J., Leppänen, U. & Närhi, V. 2018 Fokus. Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åriga barn med uppmärksamhetssvårigheter. NMI Utvärderings- , undervisnings- och träningsmaterial. Kummi8.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram