Till vårdnadshavarna

W‍ilma är vår främsta informationskanal i Helsinge gymnasium, och vi önskar att vårdnadshavarna regelbundet läser meddelandena i Wilma. Du kommer åt Wilma via nätet på adressen https://vantaa.inschool.fi/?langid=2. Du kan även ladda ner en Wilma-applikation till din telefon. Vänligen notera att alla funktioner inte finns i appen. Alla funktioner är inte heller tillgängliga ifall man loggar in på finska och inte på skolspråket svenska. Då studeranden inleder sina studier erhåller vårdnadshavarna koder till Wilma. Skulle det bli problem med inloggningen kan man kontakta gymnasiets sekreterare Susann Gädda.

Den person som är vårdnadshavarnas främsta kontaktperson i gymnasiet är barnets grupphandledare. Varje period skickar grupphandledaren ut ett meddelande i Wilma med aktuell information (= månadsbrev) till vårdnadshavarna. Vid behov kallar grupphandledaren även vårdnadshavare till utvecklingssamtal med den minderåriga studeranden. Veckans aktuella händelser och avvikande program (= veckobrev) läggs även in som en nyhet på framsidan av vår hemsida. Veckobrevet skickas även per Wilma till studerandena. Information om evenemang eller annat intressant som är på gång hittas även på vår Facebook-sida www.facebook.com/HelsingeGymnasium. Gymnasiet kallar vårdnadshavare till föräldramöte åtminstone en gång under det första studieåret samt under det andra studieåret. Dessa tillfällen hittas under Aktuellt.

Under Studier hittas de flesta blanketter som studeranden behöver under studietiden samt information om kurslitteratur. De yngre studerandena som omfattas av den utvidgade läroplikten får sitt studiematerial av skolan, men vi önskar att vårdnadshavarna hjälper de äldre studerandena med anskaffningen av kurslitteratur samt med att ha med annat nödvändigt studiematerial, såsom egen bärbar dator, pennor och gummi. Information om datorer i studierna hittas även under Studier.

Uppföljning av framsteg i studierna

I Wilma kan vårdnadshavarna följa upp sitt barns studieprestationer. Enligt gymnasieförordningen (6.11.1998/810, §6) ska den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare ”tillräckligt ofta få uppgifter om hur den studerande arbetar och om hans framsteg i studierna”. I Helsinge gymnasium printar vi varje läsår ut en periodbedömning efter period 2 och 4 och vi önskar att vårdnadshavarna bekantar sig med den samt returnerar den med sin underteckning till grupphandledaren (gäller inte myndiga studerande), som ett intyg på att vårdnadshavarna är medvetna om situationen.

Frånvaroanmälan

Vårdnadshavarna till en minderårig studerande kan följa upp barnets närvaro och frånvaro i Wilma. Vid frånvaro bör vårdnadshavaren omedelbart meddela skolan att studeranden är borta samt orsak. Anmälan sker huvudsakligen till grupphandledaren per Wilma-meddelande. I akuta fall kan frånvaro även meddelas per telefon till gymnasiets sekreterare. Alla frånvaroanmälningar bör göras senast samma dag då studeranden kommer tillbaka till skolan. I annat fall räknas frånvaron som icke godtagbar, vilket kan leda till en icke bedömd kurs. Mer information om icke bedömda kurser och tentering hittas i studieguiden som delas ut till alla studerande, och som även hittas på vår hemsida under Studier. Vi vill påminna om att gymnasiet har närvaroplikt.

Vid planerad frånvaro bör en frånvaroansökan göras minst 5 dagar före frånvaro. Grupphandledaren kan bevilja ledigt för högst två dagar och en frånvaroanhållan görs då via en elektronisk blankett i Wilma (via fliken Ansökningar och beslut). För längre frånvaro än två dagar krävs ett utlåtande av alla berörda ämneslärare samt lov av rektor. Denna frånvaroanhållan för längre än två dagar görs via pappersblankett som hittas bland blanketterna under Studier och som även kan fås från kansliet. Studeranden bör i god tid uppsöka ämneslärarna och därefter lämna in blanketten till rektor senast 5 dagar före frånvaro. Rektor baserar sitt beslut på lärarnas utlåtanden.

Frånvaro som kan godkännas är t.ex. en familjeresa eller idrottsturneringar, ifall dessa inte påverkar studietakten. Vänligen notera att arbete, arbetsintervjuer samt frånvaro som inte anmälts inom utsatt tid räknas som olovlig frånvaro. Om studeranden vill gå i bilskola bör undervisningen infalla utanför skoltid. Enbart kör- och skrivprov samt halkkörning godkänns som giltig orsak till frånvaro.

Frånvaro noteras i Wilma med grönt (godkänd) eller rött (icke godkänd). Vårdnadshavaren kan inte själv ändra en frånvaro från rött till grönt i Wilma. För att en kurs ska bli godkänd kan en studerande maximalt ha 3h röd frånvaro eller allt som allt maximalt 10h frånvaro. Den röda frånvaron får endast finnas i ett av kursens lektionsblock. Studerande som godkänts till gymnasiets idrottsprofil kan ha allt som allt 15h frånvaro under en gymnasiekurs, men av dessa kan fortsättningsvis endast 3h vara röd frånvaro och den röda frånvaron får endast finnas i ett av kursens lektionsblock. En gymnasiekurs motsvarar ca 35 timmar.

Vårdnadshavaren för inte överlåta sina Wilma-inloggningsuppgifter till studeranden. Om en studerande använder sig av vårdnadshavarens inloggningsuppgifter t.ex. för att reda ut frånvaro, kan studeranden få en skriftlig varning. Vi hoppas att ni som vårdnadshavare ser till att detta inte kan ske.

Om något är oklart gällande studerandens frånvaro är det alltid i första hand grupphandledaren som bör kontaktas. Vänligen kontakta lärare direkt endast om något är oklart angående t.ex. en viss kurs läxor, bedömning, m.m., och kontakta då endast de lärare som berörs - undvik gruppmeddelanden till gymnasiets samtliga lärare. Lärarna skriver huvudsakligen in läxor i kursrummet i Google Classroom, men en del gör det även i Wilma eller i Studeo. Det är önskvärt att studeranden själv tar reda på läxor i god tid före frånvaron.

Myndig studerande

Då en studerande blir myndig stängs föräldrarnas Wilma automatiskt av. Eftersom Wilma är gymnasiets huvudsakliga informationskanal önskar gymnasiet att även myndiga studerande skulle godkänna att deras före detta vårdnadshavare fortsättningsvis får logga in på Wilma. Studerandena kan göra detta genom att uppsöka gymnasiets sekreterare och ge sin tillåtelse till föräldrarnas fortsatta användning av Wilma. Gymnasiet godkänner föräldrars fortsatta frånvaroanmälan via Wilma vid sidan om myndiga studerandes läkarintyg.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram