Utvärderingsvecka och kursvitsord

I slutet av varje period hålls vanligtvis en utvärderingsvecka med avvikande schema. Ifall man i någon kurs beslutar sig för att inte ha ett prov, hålls det lektioner den dagen då kursen är inprickad i utvärderingsveckans schema. Utvärderingsveckans schema går du igenom med din grupphandledare före periodens slut och det publiceras även i Wilma. Den sista dagen i utvärderingsveckan är det obligatoriskt periodutvärderingsstillfälle och schemat för dagens kursutvärderingsträffar publiceras endast i ditt grupprum i Classroom och visas på gymnasiets info-TV. En träff med din basgrupp och grupphandledare ingår. Observera att det undantagsfall kan sättas in något annat gemensamt evenemang i utvärderingsveckan, som är obligatoriskt för alla studerande. Information om dylikt specialprogram ges i god tid före utvärderingsveckan.

En normal provdag under utvärderingsveckan är uppbyggd enligt följande: dagen inleds med en provförberedande lektion i klass med obligatorisk närvaro kl. 8.30-9, därefter förbereds tekniken för provet och det finns även möjlighet att be om individuellt stöd av läraren. Provet börjar kl. 9.35 och avslutas 12.05. Du får tidigast avlägsna dig kl. 11.05. Du får inte lyssna på musik, ta fram din telefon eller lämna in provet mitt under provtillfället. Studerande i behov av förlängd provskrivningstid bör tala med läraren i god tid före utvärderingsveckan.

Ungefär en vecka efter utvärderingsveckans slut syns dina kursvitsord i Wilma. Bedömningen av en kurs baserar sig vanligtvis på ett eller flera prov, din insats under lektionerna och dina prestationer i hemuppgifter, grupparbeten och andra inlämningsarbeten. I början av varje kurs presenterar läraren målen för kursen och bedömningen diskuteras med studerandena. De obligatoriska och fördjupade nationella kurserna bedöms vanligtvis enligt skalan 4-10. Vissa tillämpade kurser bedöms enbart med G eller U (= underkänd). Om du enbart läser en kurs i ett ämne kan du på begäran bedömas med ett G = godkänd på avgångsbetyget. Även gymnastiken kan bedömas med G. Icke bedömda kurser p.g.a. för mycket frånvaro antecknas som I. Vitsordet Z betyder att ett eller flera obligatoriska delmoment i kursen saknas (t.ex. kursprov eller ett obligatoriskt inlämningsarbete) eller att de inte har inlämnats i tid. Kursprestationer kan inte p.g.a. otillfredsställande resultat ogiltigförklaras och strykas från betyget.

I början av kursen går läraren igenom villkoren för godkänd kurs. Om du försummar obligatoriska delmoment, som måste vara gjorda för att få kursen godkänd, har det följande inverkan: om du inte lämnat in ett obligatoriskt delmoment inom utsatt tid får du Z i kursen, trots eventuella godkända prov. Om du inte lämnar in övriga delmoment med mindre vikt, inverkar de endast negativt på kursbedömningen. Läraren bör i förväg meddela (muntligt/skriftligt/i kursrummet i Classroom) vilka delmoment som är obligatoriska för godkänd kurs.

Kompensering för vitsordet Z

Om du fått Z bör du kontakta läraren i fråga. Kom överens om hur du ska komplettera kursen och deadline för kompletteringen är senast måndagen efter omtent. Ett Z som du fått under period 5 bör undantagsvis kompletteras redan innan omtent. Vitsordet Z räknas inte som en kurs, vitsordet ändras till ett I i fall kursen inte kompletterats inom utsatt tid.

Omtagning av icke bedömd kurs (I)

Vitsordet I kan bero på för mycket frånvaro, fusk, plagiat eller ogjorda obligatoriska uppgifter som inte har kompletterats. Ett I åtgärdas genom att antingen:

  • gå om kursen eller
  • tentera den under en allmän tent (med godkänt vitsord i provet).

Omtagning av underkänd kurs (4)

Vitsordet 4 kan höjas genom att:

  • skriva omtent direkt efter den avslutade perioden, eller då samma kursprov anordnas följande gång
  • försöka höja den genom allmän tent
  • gå om kursen.

OBS! Du har rätt att anmäla dig till högst två höjningstillfällen, om du inte lyckas höja vitsordet bör du gå om kursen. Övriga kursprestationer inverkar på bedömningen endast vid omtentamenstillfället för perioden.

Höjning av godkänt vitsord

Du får försöka höja ett godkänt vitsord en gång genom att:

  • delta i allmän tent, se noggrannare instruktioner i studieguiden,
  • delta i kursprov (då kursen ordnas nästa gång), eller
  • gå om kursen.

OBS! Du kan inte höja godkända kursvitsord på omtenten direkt efter perioden, den är avsedd endast för dem som fått 4 eller Z.

Tentering av kurser

Vissa kurser kan du få lov att tentera, förutsatt att du har berömliga kunskaper i ämnet (9 eller 10 i föregående kurs). Specialfall kan diskuteras med ämneslärare, rektor och studiehandledare, t.ex. om du missat en kurs på grund av byte från ett annat gymnasium. Du bör alltid kontakta läraren och tillsammans fyller ni i en elektronisk blankett och planerar hur kursen kunde tenteras. Därefter printas blanketten ut och undertecknas, varpå tenteringsanhållan ges till rektor för godkännande.

Plagiat och fusk

Vid plagiat eller fusk är grundregeln att kursen bedöms med I. Att kopiera någon annans text och uppge den som sin egen är en olaglig handling enligt upphovsrättslagen. Ifall en studerande misstänks för plagiat har hen rätt att bli hörd i saken och en upphovskontroll kan utföras.

Studiestopp

Grundregeln är att du får studiestopp i ett ämne om du har två på varandra följande kurser underkända (4) eller icke bedömda (I). Om det i ämnet ingår minst 6 obligatoriska kurser får du trots allt avlägga följande kurs förutsatt att den bedöms med godkänt vitsord. Du bör diskutera med studiehandledaren hur du bäst kan lösa situationen.

Slutvitsord i ett ämne

Ett ämne är godkänt om du har avklarat minst 2/3 av de obligatoriska och fördjupade kurserna med godkända vitsord. Antalet underkända kurser per ämne får således vara:

Antalet kurser
Underkända kurser
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9- 3

Slutvitsordet i ett ämne bestäms i första hand av det aritmetiska medeltalet av alla kurser du avlagt. Vitsordstendensen tas ändå i beaktande och ämnesläraren har rätt att justera slutvitsordet uppåt från medeltalet. Detta kan komma på fråga t.ex. om något av kursvitsorden är lägre p.g.a. exempelvis sjukdom under utvärderingsveckan eller om trenden har varit starkt stigande under gymnasietiden. För att få ditt avgångsbetyg från gymnasiet måste du få slutvitsord i samtliga ämnen du läst under gymnasietiden.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram