Studier i gymnasiet

Målet med gymnasiestudierna är att du ska få en bred allmänbildning. Skolåret i gymnasiet är indelat i 5 perioder, men under det tredje året har man vanligtvis endast 3 perioder före läslovet och studentskrivningarna.

Helsinge gymnasium arbetar enligt grunderna för den nationella läroplanen. Det betyder att du ska ha minst 75 kurser avlagda innan du kan bli utdimitterad som student. Gymnasiestudierna är alltså indelade i kurser. En kurs omfattar ca 35 timmar och en kurs kan gå under en period (vanligtvis 2+3 timmar per vecka) eller sträcka sig över två perioder (2 timmar per vecka under en period, 3 timmar per vecka under en annan). Kurserna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. De obligatoriska kurserna utgör drygt hälften av antalet kurser som ingår i din examen, och dessa utgör basen i dina studier, men med de fördjupade och tillämpade kurserna har du möjlighet att inrikta dina studier på ämnen som är intressanta för just dig. Förutom de obligatoriska kurserna bör du avlägga åtminstone 10 fördjupade nationella kurser. De tillämpade kurserna är frivilliga och de är vanligtvis skolans egna specifika kurser, men kan också vara kurser som avläggs i en annan skola.

Studietiden i ett gymnasium är 2-4 år, men det vanligaste är 3 år. För att få ett avgångsbetyg från gymnasiet bör du få ett slutvitsord i samtliga ämnen du läst. I gymnasiets studiemängd ingår minst 75 kurser. Den optimala studietakten är: 30 kurser/årskurs 1, 30 kurser/årskurs 2 och 18 kurser/årskurs 3.

Under det första året i gymnasiet läser du främst obligatoriska kurser, och i de val som görs ges stöd av grupphandledare, studiehandledare och tutorer. Vad gäller de obligatoriska kurserna bör du främst välja om du vill läsa lång eller kort matematik och hur du ska fördela dina kurser i konstämnena, d.v.s. bildkonst och musik. I konstämnena bör du avlägga sammanlagt minst 3 kurser, så att du väljer åtminstone en kurs från vartdera ämne och därtill åtminstone kurs 2 i det ena ämnet.

Förutom de obligatoriska kurserna kan du läsa olika språk, lång fysik eller kemi, robotik, en extra kurs i studieteknik eller varför inte välja en av Helsinge gymnasiums profileringar: global profil , företagsamhet/trippelexamen till merkonom eller idrottsprofil.

De korta främmande språken (franska, spanska, tyska och kinesiska) är indelade i antingen B2- eller B3-nivå. B2 betyder att det är fråga om ett fortsättningsspråk som man vanligtvis läst i grundskolan. B3 är ett nybörjarspråk, men om du känner dig mycket osäker på det språk du läst i grundskolan kan du välja att läsa språket som B3. Spanska och kinesiska undervisas i vår skola enbart som nybörjarspråk. Ifall du valt tyska eller franska som B3-språk läser du först 2 kurser skilt i B3-gruppen för att sedan läsa de återstående kurserna med B2-gruppen (kurs 1-8). Om grupperna blir väldigt små kan de två nivåerna också slås ihop från början, så att man börjar från grunderna men med snabbare takt. Märk väl att provet i ett kort främmande språk i studentskrivningarna är det samma, oberoende om du läst språket som B3 eller B2.

Kom ihåg att det lönar sig att prata om dina studieplaner med både studiehandledare och grupphandledare, samt med dina studiekompisar. Vi ger dig det stöd du behöver! Tillsammans hittar vi helt säkert ett trevligt och utmanande studieprogram i Helsinge gymnasium.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram