Studier i gymnasiet

Målet med gymnasiestudierna är att du ska få en bred allmänbildning. Skolåret i gymnasiet är indelat i 5 perioder, men under det tredje året har man vanligtvis endast 3 perioder före läslovet och studentskrivningarna.

Helsinge gymnasium arbetar enligt grunderna för den nationella läroplanen. Det betyder att du som inlett dina studier hösten 2020 eller tidigare ska ha avlagt minst 75 kurser innan du kan bli utdimitterad som student. Gymnasiestudierna är enligt denna läroplan indelade i kurser. En kurs omfattar ca 38 timmar och en kurs kan gå under en period (vanligtvis 2+3 timmar à 45 minuter per vecka) eller sträcka sig över två perioder (2 timmar per vecka under en period, 3 timmar per vecka under en annan). Kurserna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. De obligatoriska kurserna utgör drygt hälften av antalet kurser som ingår i din examen, och dessa utgör basen i dina studier, men med de fördjupade och tillämpade kurserna har du möjlighet att inrikta dina studier på ämnen som är intressanta för just dig. Förutom de obligatoriska kurserna bör du avlägga åtminstone 10 fördjupade nationella kurser. De tillämpade kurserna är frivilliga och de är vanligtvis skolans egna specifika kurser, men kan också vara kurser som avläggs i en annan skola.

Du som inleder dina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare avlägger dina studier enligt nya läroplansgrunder. Det som hittills har kallats för kurs motsvarar nu två studiepoäng enligt nya läroplanen. En studiepoäng omfattar således 19 undervisningstimmar à 45 minuter och enligt den nya läroplanen bör du ha avlagt minst 150 studiepoäng innan du kan bli utdimitterad som student. Studierna indelas i obligatoriska nationella studier, frivilliga nationella studier och skolvisa frivilliga studier. De obligatoriska nationella studierna utgör fortsättningsvis drygt hälften av de studier som ingår i din examen, och dessa utgör basen i dina studier, men inom de frivilliga nationella och skolvisa studierna har du möjlighet att inrikta dina studier på ämnen som är intressanta för just dig. I de nya läroplansgrunderna bildar de obligatoriska och nationella valfria studierna moduler med en omfattning av 1–3 studiepoäng. Av modulerna bygger man på lokal nivå upp studieavsnitt, antingen för enskilda läroämnen eller för flera ämnen gemensamma ämnesövergripande studieavsnitt. Om det är frågan om ett studieavsnitt som inbegriper flera läroämnen, får man ändå ett separat vitsord för respektive läroämne.

Studietiden i ett gymnasium är 2-4 år, men det vanligaste är 3 år. För att få ett avgångsbetyg från gymnasiet bör du få ett slutvitsord i samtliga ämnen du läst. Den optimala studietakten i gymnasiet är: 30 kurser eller 60 studiepoäng/år 1, 30 kurser eller 60 studiepoäng/år 2, och 18 kurser eller 36 studiepoäng/år 3.

Under det första året i gymnasiet har du främst obligatoriska studier, och i de val som görs ges stöd av grupphandledare, studiehandledare och tutorer. Vad gäller de obligatoriska studierna bör du främst välja om du vill läsa lång eller kort matematik och hur du ska fördela dina kurser i konstämnena, d.v.s. bildkonst och musik. Varje gymnasiestuderande har litet musik och bildkonst i början av det första läsåret (en kurs/2 studiepoäng), men därtill bör du avlägga ytterligare studier (minst en kurs/2 studiepoäng) i antingen bildkonst eller musik.

Förutom de obligatoriska studierna kan du läsa olika språk, fördjupad fysik eller kemi, robotik, en extra kurs i studieteknik eller varför inte välja en av Helsinge gymnasiums profileringar: global profil , företagsamhet/trippelexamen till merkonom eller sportprofil.

De korta främmande språken (franska, spanska, tyska och kinesiska) är indelade i antingen B2- eller B3-nivå. B2 betyder att det är fråga om ett fortsättningsspråk som man vanligtvis läst i grundskolan. B3 är ett nybörjarspråk, men om du känner dig mycket osäker på det språk du läst i grundskolan kan du välja att läsa språket som B3. Spanska och kinesiska undervisas i vår skola enbart som nybörjarspråk. Ifall du valt tyska eller franska som B3-språk läser du först 2 kurser/4 studiepoäng skilt i B3-gruppen för att sedan läsa de återstående kurserna/studiepoängen med B2-gruppen. Om grupperna blir väldigt små kan de två nivåerna också slås ihop från början, så att man börjar från grunderna men med snabbare takt. Märk väl att provet i ett kort främmande språk i studentskrivningarna är det samma, oberoende om du läst språket som B3 eller B2.

Kom ihåg att det lönar sig att prata om dina studieplaner med både studiehandledare och grupphandledare, samt med dina studiekompisar. Vi ger dig det stöd du behöver! Tillsammans hittar vi helt säkert ett trevligt och utmanande studieprogram i Helsinge gymnasium.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram