Efter ett studentprov bedömer läraren preliminärt din prestation. Därefter skickas provet till studentexamensnämnden, där censorer granskar provet och ger det slutgiltiga vitsordet. Så snart som examensresultaten är klara sänder nämnden ut dem till alla gymnasier på en gång. Vårens resultat skickas senast den 25 maj, höstens senast den 23 november. Så snart som vi fått resultaten överför vi dem till din Wilma och en lista på studenterna (de som gett lov till publicering) publiceras på vår hemsida och på vår Facebooksida. Vi meddelar även i Wilma och på vår Facebooksida när resultaten finns att se i Wilma. Om du inte har Wilma i kraft kan du även kontakta gymnasiesekreteraren angående resultaten. Du kan även se dina resultat och bedömda prestationer via Min Studieinfo-tjänsten.

Poänggränserna bestäms efter varje studentskrivningstillfälle. Du hittar dem på nämndens sidor. Där hittar du även beskrivningar av goda svar. Studentproven bedöms enligt följande skala:

laudatur (L) - 7 bifallsröster
eximia cum laude approbatur (E) - 6 bifallsröster
magna cum laude approbatur (M) - 5 bifallsröster
cum laude approbatur (C) - 4 bifallsröster
lubenter approbatur (B) - 3 bifallsröster
approbatur (A) - 2 bifallsröster
improbatur (I) - 0 bifallsröster

Om det går så illa att du är underkänd i ETT obligatoriskt prov, kan du ändå få studentexamen godkänd med hjälp av kompensering (bifallsröster). Det underkända vitsordet finns dock antecknat på betyget. De underkända prestationerna (I) indelas i fyra olika grupper: (I+), (I), (I-), (I=). Kompenseringen uträknas på basen av de bifallsröster du har samlat ihop i dina andra obligatoriska och extra prov enligt följande:

12 bifallsröster kompenserar I+
14 bifallsröster kompenserar I
16 bifallsröster kompenserar I-
18 bifallsröster kompenserar I=.

Du kan även tilldelas ytterligare ett par kompensationspoäng ifall du anhållit om detta på basen av läs- och skrivsvårigheter. Ifall du enbart har anhållit om kompensationspoäng, läggs dessa till i ett ämne där vitsordet ligger just under en poänggräns, och detta kan även beröra ett prov som redan är godkänt, så att du uppnår ett högre vitsord. Ifall du även har ansökt om specialarrangemang, kan du få kompensationspoäng endast i ett underkänt obligatoriskt prov.

Om något provresultat verkar felaktigt kan du be om en ny granskning av provet. Detta gör du själv elektroniskt via studentexamensnämndens nätsida, men konsultera alltid först ämnesläraren. Du kan lägga till ämneslärarens och/eller ditt eget utlåtande i din elektroniska anhållan. Du bör be om en ny granskning av prestationerna senast 14 dagar efter att resultaten har kommit. Granskningen kostar 50 euro och ett intyg på betald avgift bör lämnas in i samband med anhållan. Ifall dina poäng skulle höjas, återbetalas avgiften till ditt konto.

För mer information se studentexamensnämndens hemsida.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram