8. LUOKAN VALINNAISAINEIDEN KURSSIKUVAUKSET 2021-2022

1. Pitkä valinnainen (Oma numeroarvosana todistukseen pakollisen oppiaineen alle):

Kotitalous meillä ja muualla (kaksi ryhmää)

Valinnaisessa kotitaloudessa täydennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn. Oppitunneilla tutustutaan mm. erilaisiin ruokavalioihin, eri leivonnaistyyppeihin, suomalaiseen ruokaperinteeseen sekä eri maiden ruokakulttuureihin. Tuntumaa kodin arkielämän hoitamiseen oppilaat saavat esim. kodinhoidon harjoitustöiden avulla sekä aterioita suunnitellessaan ja niiden hintoja laskiessaan ja vertaillessaan. Ohjelmaan kuuluu myös erityyppisten juhlien suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on saada nuoret suhtautumaan myönteisesti erilaisten kodin tehtävien suorittamiseen ja samalla arvostamaan kotitöiden tasapuolista jakamista. Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla erilaisten taitojen ja tietojen oppimista.

E-urheilu

E-urheilu on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Enää pelaaminen eli gaming ei ole pelkkä harrastus, vaan se tarjoaa töitä yhä useammalle esimerkiksi ammattipelaamisen, pelinkehittämisen ja sisällöntuottamisen muodossa.
Valinnaisaineessa tutustutaan e-urheiluun monipuolisesti ilmiönä, harrastuksena ja ammattina. Tutustumme mm. pelaajataitoihin ja tiimityöskentelyyn, striimaamiseen ja sisällön tuottamiseen, managerointiin, tapahtumatuotantoon sekä hyvinvointiin ja peliohjelmointiin.
Tunneille kutsutaan vierailijoiksi alan ammattilaisia sekä tehdään vierailuja e-urheilun yhteisöihin ja yrityksiin. Valinnaisaineessa tehdään yhteistyötä lähialueiden sekä Suomen e-urheilun yhteisöjen ja yritysten kanssa.
Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, oppimiseen ja osaamiseen. Työtapoina valinnaisessa käytetään yksilö-, ryhmä- ja projektityöskentelyä. Noudatamme kuvaohjelmalain mukaisia ikärajoja.

Palloilu (liikunta)

Kurssilla pelataan vuodenaikojen mukaisia pelejä (mm. pesäpalloa, salibandya ja jalkapalloa), ympäristön liikuntapaikkoja hyväksi käyttäen. Kurssin tarkoituksena on pelitaitojen kehittäminen ja joukkuepelaamisen parantaminen.

Arts&Crafts

Keksitään uutta, luodaan jotain ainutkertaista, valmistetaan mielenkiintoisia taide- sekä käyttöesineitä kuvataiteen ja käsityön työtapoja hyödyntäen ja yhdistellen.

Kovat materiaalit käsityössä

Teknisen työn tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan kädentaitoja, yhteistyökykyä, työn ja työskentelyn suunnittelua sekä ongelmanratkaisutaitoa. Opiskelussa rohkaistaan luottamaan omiin kykyihin ja tarjotaan onnistumisen ja tekemisen iloa teoriapainotteisten aineiden vastapainona. Valinnaisen teknisen työn lähtökohtana on: ideoi, suunnittele ja toteuta. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas voi itse esittää omia ideoita, tehdä niistä suunnitelmat ja toteuttaa ne käytännössä olemassa olevien rajoitteiden (koneet, laitteet, materiaalit tms.) puitteissa. Tekninen työ on käytännön työskentelyä, johon liittyy käytettävien koneiden turvallinen käyttöhallinta. Oppiaine sisältää puutöitä, metallitöitä elektroniikkaa sekä muovin työstön alkeita.

2. Taito- ja taideaineiden (tata) pitkä valinnainen (vaikuttaa pakollisen oppiaineen (emoaineen) numeroon. Eli ei omaa arvosanaa päättötodistukseen):

Käsityö

Käsitöiden syventävällä kurssilla keskitytään syventämään käsityötaitoja oman mielenkiinnon mukaan. Tarkoituksena on myös laajentaa käsityötietoutta. Puolet ajasta ollaan teknisessä ja puolet tekstiilissä.

Kotitalous (kaksi ryhmää)

Valinnaisessa kotitaloudessa täydennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn. Oppitunneilla tutustutaan mm. erilaisiin ruokavalioihin, eri leivonnaistyyppeihin, suomalaiseen ruokaperinteeseen sekä eri maiden ruokakulttuureihin. Tuntumaa kodin arkielämän hoitamiseen oppilaat saavat esim. kodinhoidon harjoitustöiden avulla sekä aterioita suunnitellessaan ja niiden hintoja laskiessaan ja vertaillessaan. Ohjelmaan kuuluu myös erityyppisten juhlien suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on saada nuoret suhtautumaan myönteisesti erilaisten kodin tehtävien suorittamiseen ja samalla arvostamaan kotitöiden tasapuolista jakamista. Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla erilaisten taitojen ja tietojen oppimista.

Kuvataide

Laaja-alainen kuvataiteen kurssi, joka antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja syventää kuvataideharrastusta. Kurssilla käydään läpi piirtämisen, maalaamisen ja grafiikan tekniikat, tutustutaan kuvataiteen historiaan ja kuvaviestintään sekä tehdään 3-ulotteisia muotoilutöitä.

Liikunta (kaksi ryhmää)

Kurssin aikana haemme hikeä pintaan monipuolisella liikunnalla niin yksilölajeista joukkuelajeihin kuin jumpasta palloilulajeihin koulun lähiliikuntapaikkoja hyväksikäyttäen. Kurssi on suunnattu monipuolisesta liikunnasta innostuneille.

Musiikki

Musiikkitunneilla pääpaino on yhteismusisoinnissa eli soittamisessa ja laulamisessa. Soitetaan mm. kitaraa, bassoa, rumpuja, kosketinsoittimia ja rytmisoittimia. Harjoitellaan bändityöskentelyä. Yhteismusisoinnin kautta pyritään löytämään musisoinnin ilo. Tutustutaan laulaen, soittaen ja kuunnellen monipuolisesti eri musiikkityyleihin ja -lajeihin. Lisätään musiikintuntemusta ja arviointikykyä. Kurssin tarkoituksena on ohjata oppilaita musiikin harrastamiseen. Konserttikäynti voidaan toteuttaa ryhmän valinnan mukaan. Musiikki sopii valinnaiseksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikista.

3. Lyhyt valinnainen (arvioidaan suoritusmerkinnällä):

Koti- ja lemmikkieläimet

Kurssilla perehdytään yleisimpiin koti- ja lemmikkieläimiin, niiden hoitoon ja elintapoihin. Esimerkkieläiminä tutustutaan tarkemmin koiriin ja hevosiin. Kurssilla katsotaan mm. eläinaiheisia videoita ja pidetään oppimispäiväkirjaa, joka toimii kurssin arviointiperusteena. Kurssilla tehdään tutustumiskäyntejä oppilaiden toiveiden mukaan. Kurssilla vierailee myös lemmikkejä.

Kemisti tutkii ja kokeilee

Kurssilla tutustutaan arkipäivän tilanteissa käytettäviin kemian keksintöihin ja saavutuksiin. Laboratoriossa tutustutaan ilmiöihin käsin kosketeltavasti. Näin laajennetaan jo perusopetuksessa käsiteltyjä aihepiirejä tai kokeillaan jotain uutta ja ennennäkemätöntä. Tavoitteena on havaita kemian hauskuus ja hyödyllisyys ympärillämme kokeilemalla ja oivaltamalla itse.

Ohjelmointi

Kurssi tietotekniikkataitojaan aktiivisesti kehittäville. Kurssilla opetellaan tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan niksejä sekä kuvankäsittelyn ja ohjelmoinnin alkeita. Tehdään tiedonhakuja ja tutustutaan samalla tietoturvaan, yhteisöpalveluiden historiaan ja moniin muihin internetin saloihin. Kurssin aikana on mahdollista ja jopa suotavaa käyttää aikaa ja opittuja taitoja muidenkin aineiden projektien ja tehtävien teko. Räätälöidään kurssi juuri sinun näköiseksesi!

Historia elokuvissa ja sarjakuvissa

Valinnaiskurssilla perehdytään siihen miten historiaa ja sen eri ajanjaksoja on käsitelty elokuvissa ja sarjakuvissa. Kurssilla tutustutaan keskeisiin historiallisen elokuvan ja sarjakuvan klassikkoihin, ja käsitellään sitä millaisin tavoin ja mistä näkökulmasta historiaa tarkastellaan tämänhetkisissä elokuvan ja sarjakuvan uudemmissa teoksissa.

Liikuntaa monipuolisesti

Kurssin aikana haemme hikeä pintaan monipuolisella liikunnalla niin yksilölajeista joukkuelajeihin kuin jumpasta palloilulajeihin koulun lähiliikuntapaikkoja hyväksikäyttäen. Kurssi on suunnattu monipuolisesta liikunnasta innostuneille.

Kasva urheilijaksi, URHEA (URHEA-akatemian oppilaille)

Urhea-kurssi on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua. Harjoittelun yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten mm. psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumusta/palautumista sekä huoltavaa harjoittelua. Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua.

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube