JOPO - joustava perusopetus

JOPO-opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO-opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO-opiskeluun. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oman ja yhteisen vastuun kantamista. Tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille nuorille,

  • joilla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju perinteisellä mallilla.
  • joilla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.
  • jotka ovat riittävän aktiivisia ja pystyvät jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.
Joustavan perusopetuksen tavoitteet Joustavan perusopetuksen työtavat
Nuoren koulumotivaation ja itsetunnon vahvistaminen Pienryhmäopiskelu
Nuoren elämäntaitojen tukeminen Omassa tahdissa opiskelu
Nuoren sitouttaminen koulunkäyntiin Työpaikkaopiskelu
Nuorelle sopivan jatko-opiskelupaikan löytäminen Henkilökohtainen ohjaus
Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
Leirikoulut

Oppilaaksiotto JOPO-luokalle - Hakukriteerit

Päähaku koulun joustavaan työelämäpainotteiseen perusopetukseen on keväisin. Hakea voivat oman koulun 7.- ja 8.-luokkalaiset. Hakukriteerit ovat seuraavat:

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut opiskeluun joustavan perusopetuksen luokalla
  • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa
  • oppilaan huoltajat ovat sitoutuneet joustavassa perusopetuksessa opiskelun tukemiseen.

JOPO-luokan koko on 10-13 oppilasta.

Hakeminen Wilman kautta keväällä 2021

Keväällä 2022 oman koulun 7.–8.-luokkalaiset voivat hakea lukuvuoden 2022–2023 JOPO-luokalle.

Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja täyttää yhdessä nuorensa kanssa Wilma-hakulomakkeen. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksella automaattisesti. Jos pedagogista asiakirjaa ei ole, koulun asiantuntija (esim. luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja) kirjoittaa lyhyen lausunnon, jossa puolletaan tai ei puolleta valintaa joustavaan perusopetukseen.

Lausunto näkyy huoltajalle Wilmassa lausunnon kirjoittajan asettaman päivämäärän jälkeen.

Tarkat ohjeet Wilma-hakulomakkeen täyttämiseen löydät Vantaan perusopetuksen www-sivuilta. Poikkeustilanteessa hakea voi myös paperisella lomakkeella, jonka saa omalta koululta.

Hakuajan jälkeen hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan koulussa. Haastattelemassa on kaksi koulun asiantuntijaa. Tarvittaessa oppilasvalinnassa voidaan hyödyntää myös kokeilujaksoa työpaikalla, jos koulu katsoo sen tarpeelliseksi. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun ja mahdolliseen kokeilujaksoon työpaikalla.

Lukuvuoden alettua joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen on jatkuva haku. Jos oman koulun JOPO-toiminnassa on vapaita oppilaspaikkoja, sitä voidaan täydentää lukuvuoden aikana.

Lisätietoja JOPOsta saat Vantaan perusopetuksen www-sivuilta sekä Hämeenkylän koulun JOPO-opettajalta tai rehtoreilta.

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube