Vår skola

‍Skolans särdrag

Historik

Dickursby skola är en rätt gammal skola, som inledde sin verksamhet redan år 1896. Det är en skola med och årskurserna 1-6. I samma fastighet finns daghemmet Dickursby daghem och mitt på skolgården verkar förskolan.


‍Allmän presentation

Vi arbetar för att skolan skall vara en trygg och positiv arbetsplats för alla elever och även för de vuxna som jobbar vid skolan. Varje elev skall få känna att hen duger och lyckas. Eleverna får impulser så att de utvecklar en positiv livssyn och världsbild och lär sig att ta ansvar för sin omgivning både i skolan och utanför skolan. Vi bygger upp en god grund för vidare studier genom att beakta varje elevs särdrag och förutsättningar. Den som behöver extra hjälp ska också få den.


Basgrupper

Lärandet sker i kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. För att möjliggöra kommunikationen med andra elever och lärare arbetar vi i så kallade basgrupper. Basgrupp 1 består av åk 1-2, basgrupp 2 består av åk 3-4 och basgrupp 3 består av åk 5-6. Basgruppernas lärare träffas regelbundet och samplanerar verksamheten. Vid samplaneringen ligger fokus på kollaborativt lärande, där kunskap och förståelse byggs upp genom interaktion med andra.


Föräldrasamverkan

Varje elevs lärande, utveckling och välbefinnande stöds i samarbete med hemmen. Lärarna kallar föräldrarna på utvecklingssamtal minst en gång/läsår. Syftet med samtalet är att få information om skolarbetet, lära känna varandra och att diskutera hur man kan stöda barnets skolgång.


Elevsyn

Eleverna har en naturlig nyfikenhet och intresse för livet. Var och en har något unikt i sig. Alla elever lyckas med någonting som för dem framåt i livet. Eleverna utgår från sina egna förutsättningar, de kan lära sig att acceptera sina misslyckanden och utnyttja dem positivt. Eleven reflekterar över sina egna sätt att lära sig och använder den kunskapen till att främja det egna lärandet. Eleven har en aktiv roll i den egna inlärningen. Eleven lär sig att ställa upp mål och löser problem både självständigt och tillsammans med andra.


Lärarsyn

Vi fostrar, handleder och lär men vår uppgift är i främsta hand att visa vägarna. Eleven måste dock själv gå vägarna för att lära sig. Lärarna använder varierande arbetsmetoder, sin yrkesskicklighet och strävar till att lyfta fram och förstärka elevens individuella resurser.


Samarbete mellan skola och hem

Uppfostran sker i samspråk och växelverkan mellan skola och hem. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnets fostran. Skolan fungerar som impulsgivare för kunskapssökandet och förmedlar kunskap. Hemmen bistår och stöder verksamheten i skolan.


Värdegrund

Vi utgår från att skolans verksamhet är en helhet (helhetssyn) där vi strävar efter att

• utveckla elevernas hela personlighet, att få eleverna att känna sig själva och sina resurser

• eleverna lär sig att samarbeta samt visa hänsyn och respekt

• väcka elevernas nyfikenhet, intresse och stimulera deras skapande förmåga samt ge dem basfärdigheter och förmåga att söka kunskap

• eleverna lär sig känna ansvar för sig, sina handlingar och sin omgivning

• väcka elevernas känsla för naturen

• hos eleverna väcka en medvetenhet om och känsla för att de är en del av en större helhet, samhället

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook